ျမန္မာနိုင္ငံသူ/သားမ်ား မျဖစ္မေနစစ္မွဳထမ္းၾကရေတာ့မည္။ Share ျပီးမ်ွေဝပါ။

စစ္မႈ႕မထမ္းမေနရဥပေဒအတည္ျပဳျပီ Share ျပိီးမ်ွေဝၾကမယ္။

စစ္မႈ႕မထမ္းမေနရဥပေဒအတည္ျပဳျပီ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္သူမ်ား အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္ ထိ အမ်ိဳးသား အားလုံး ။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၇ ႏွစ္ထိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလုံး ။ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ျဖစ္လ်င္…. အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၄၅ ထိ အမ်ိဳးသား အားလုံး ။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္ထိ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလုံး။ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသူမ်ား သာသနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား ( မည္သည့္ ဘာသာမဆို ) အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား။ သားသမီး ရွိေသာ အိမ္ေထာင္ပ်က္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား။ ေဆးစစ္ေဆးခ်က္အရ စစ္မႈထမ္းရန္ မသင့္ေလ်ာ္သူ ။ စစ္မႈထမ္းဆင့္ေခၚေရး ဗဟို အဖြဲ႕က သီးျခားအမိန့္ထုတ္ျပန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသူမ်ား။ ယာယီ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသူမ်ား

ယာယီ ေဆးအဆင့္နိမ့္ေနသူမ်ား။ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ။ ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ား။ အျခား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မည့္သူမရွိသည့္ မိအိုဖအိုတို႔ကို ျပဳစုလုပ္ေကြၽးေနသူမ်ား။ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ ကုသမႈခံယူေနသူမ်ား ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ား။ (ယာယီ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားခ်ိန္တြင္. အသက္ကန႔္သတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သြားလွ်င္ကင္းလြတ္ခြင့္မျပဳပါ။ မျဖစ္မေန တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ )

စစ္မႈထမ္းကာလ သာမန္ လူမ်ား အတြက္ ၂ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ပညာသည္မ်ား အတြက္ ၃ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ (အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ မည္သူ႕ကို မဆို စစ္မႈထမ္းကာလ ၅ ႏွစ္အထိ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္နိူင္သည္) အရန္တပ္ဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ အရ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအားလုံးကို စစ္မႈထမ္းေဆာင္ရန္ ျပန္လည္ဆင့္ေခၚနိူင္ပါသည္။ ထိုသို႔ဆင့္ေခၚခံရေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား သည္ တပ္မေတာ္တြင္ ေနာက္ဆုံးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ

ရာထူးႏွင့္စစ္ဝတ္စုံတို႔ကို သုံးစြဲခြင့္ျပဳသည္။ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ရသူမ်ား အားလုံးသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒကို လိုက္နာရမည္။ စစ္မႈထမ္းကာလအတြင္း ျပစ္မႈတစ္စုံတစ္ရာ က်ဴးလြန္လွ်င္ စစ္တရား႐ုံး မွ ျဖစ္ေစ နယ္ဘက္ တရား႐ုံး မွ ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကာလကို စစ္မႈထမ္းကာလအတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲ

သတ္မွတ္ကာလျပည့္သည္အထိ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ရမည္။ စစ္မႈထမ္းကာလအတြင္း အဆင့္လိုက္ လစာႏွင့္စရိတ္မ်ား ခံစားခြင့္ရရွိပါမည္။တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ က်ဆဳံးခဲ့ပါက တပ္မေတာ္မွသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ခံစားခြင့္မ်ားရရွိပါမည္။ စစ္မႈထမ္းဆင့္ေခၚစာကို

သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ထံ တိုက္ရိုက္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မေတြ႕ရွိခဲ့လွ်င္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးအား သက္ေသတစ္ဦးေရွ႕တြင္ ေပးအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေပးအပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒအရ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္လက္ထဲသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူပါလိမ့္မည္။

-ျပည္သူ႕စစ္မႈထမ္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃ အရ မွတ္ပုံတင္ဖို႔ဆင့္ေခၚခ်ိန္၌ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ေဆးစစ္ဖို႔ဆင့္ေခၚခ်ိန္၌ ပ်က္ကြက္လွ်င္ စစ္မႈထမ္းဖို႔ဆင့္ေခၚခ်ိန္၌ ပ်က္ကြက္လွ်င္ မွတ္ပုံတင္ခ်ိန္၌ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို လိမ္လည္ေရးသား ေဖာ္ျပလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၃

ႏွစ္ က်ခံရပါမည္။ -ျပည္သူ႕စစ္မႈထမ္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄ အရ…… စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ေရွာင္လြဲရန္အတြက္ ေရာဂါရွိဟန္ေဆာင္ျခင္း၊ တမင္ ေရာဂါရေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ေရာဂါကို မေပ်ာက္ေအာင္ ပိုဆိုးလာေအာင္လုပ္ျခင္း၊ အနာတရ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္းတို႔အတြက္

က်ဴးလြန္သူအား ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္၊ အားေပးကူညီသူအား အရပ္သားျဖစ္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ က်ခံရပါလိမ့္မည္။ ရဲအေရးပိုင္ေသာျပစ္မႈမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္ ။

crd..ပန္ပန္

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *